Uczniowie ZSP Witkowo wyjadą na staże zagraniczne do Grecji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój!

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, realizowanym ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach realizujemy projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036347 pt. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" kierowany do naszych uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz czy piekarz, a także technik informatyk, którzy będą mieli możliwość odbycia zagranicznych praktyk zawodowych.

Projekt ten jest reakcją na zidentyfikowane problemy współczesnego rynku pracy. Młodzi ludzie z wykształceniem zarówno zawodowym, jak i wyższym często mają problemy ze znalezieniem zatrudnienie, czego jednym z głównych powodów jest właśnie brak doświadczenia i możliwości rozwijania posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce. ZSP w Witkowie pomimo podejmowania trudu i wysiłku, współpracy z kolejnymi podmiotami, już nie tylko w regionie, ale na terenie całej Polski oraz tworzeniu możliwości odbywania praktyk dla pojedynczych uczniów, nie jest w stanie zapewnić ich wszystkim, tym bardziej, że w przypadku praktyk wyjazdowych wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Dzięki projektowi stażowemu możliwe będzie otwarcie młodym ludziom drzwi do kariery krajowej, jak i międzynarodowej.

W związku z powyższym, celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, w szczególności w zakresie możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy, a także dywersyfikacja działań i możliwości tworzących dla młodych ludzi szanse rozwoju i realnego wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz dzięki zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia a środowiskiem pracy w kraju i zagranicą.

Celami szczegółowymi (w podziale na cele jakościowe i ilościowe), które mają pomóc w osiągnięciu celu głównego są:
Cele jakościowe:

 1. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów.
 2. Rozwój realizowanej oferty szkoleniowej w oparciu o zebrane doświadczenia i nawiązane kontakty.
 3. Ukształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych.
 4. Rozwój świadomości kulturowej oraz poczucia przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy.
 5. Promocja Szkoły w Polsce i innych krajach europejskich.
 6. Budowanie wymiaru europejskiego Szkoły.
 7. Podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz procesu dydaktycznego poprzez wymianę dobrych praktyk, poznanie nowych metod i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej podczas współpracy z partnerami greckimi.
 8. Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy.

Cele ilościowe:

 1. Realizacja 2-tygodniowych procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 42 uczniów, w tym 30 uczniów kształcących się na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz, piekarz oraz 10 uczniów profilu technik informatyk.
 2. Podniesienie kompetencji językowych i zawodowych 42 uczniów ZSP w Witkowie.

W ramach projektu udział miałoby wziąć w sumie 42 uczniów ZSP w Witkowie, w tym 32 uczniów profilu technik żywienia i usług gastronomicznych i kierunków zawodowych piekarz/kucharz oraz 10 uczniów profilu technik informatyk. W działania mają być zaangażowane osoby o mniejszych szansach, których sytuacja życiowa/rodzinna zdecydowanie utrudnia aktywność społeczną i zawodową. Wśród uczniów ZSP w Witkowie jest wiele osób z okolicznych wsi, z rodzin (często niepełnych) o niskich dochodach, co ogranicza ich możliwości. Szkoła dokłada starań, aby w jak największym stopniu zaktywizować te osoby i włączyć je w życie społeczeństwa.

W ramach głównego działania - stażu uczniów w Grecji - zaplanowanego na 12-23 marca 2018 roku, młodzież pod opieką nauczycieli, koordynatorów oraz mentorów będzie odbywać swoje praktyki w kilku wybranych podmiotach branży hotelarsko-gastronomicznej oraz informatycznej, w tym Poseidon Palace Hotel, Analysis Computers & Software A.E. czy Gouthas Computer Services. Uczniowie zrealizują tam 80-godzinne programy praktyk, a także wezmą udział w przygotowanym przez partnera greckiego programie kulturowym.

Realizacja projektu będzie miała w największym stopniu wpływ lokalny - na uczniów (nabycie kompetencji), Szkołę, kadrę, partnerów (wzrost potencjału), jak i lokalną społeczność, w której na co dzień obracają się młodzi ludzie. Młodzież bogatsza o nowe umiejętności i doświadczenia wniesie realny wkład w rozwój osób ze swojego najbliższego otoczenia, na które mimowolnie będzie oddziaływać, wywierając pozytywny wpływ. Dodatkowa motywacja jaka towarzyszyć będzie uczniom kolejnych klas, młodszych roczników, powinna się także przyczynić do większej aktywności i mobilizacji młodzieży na polu lokalnym. Wpływ na poziomie regionalnym czy krajowym, to przede wszystkim wpływ rozumiany poprzez wyższy poziom kompetencji, który uczniowie będą wykorzystywać na potrzeby swojej przyszłej pracy. Na skalę europejską, projekt wywrze wpływ przede wszystkim poprzez podniesienie potencjału współpracy oraz wypracowanie dobrych praktyk na rzecz rozwoju sektora.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo