Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r., do godziny15.00 złożenie do sekretariatu ZSP w Witkowie wniosku o przyjęcie do szkoły (podanie wraz z załącznikami,2 zdjęcia,  kwestionariusz osobowy - wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/Kandydat - podpisane przez kandydata i rodzica).
 2. Kandydat składający dokumenty do Branżowej Szkoły I STOPNIA składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
 3. od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 11 lipca 2018 r., godz. 10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie,
 5. do 19 lipca 2018 r., godz. 12.00 dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie – dotyczy to Branżowej Szkoły I STOPNIA,
 6. 20 lipca 2018 r., godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 Podstawa prawna:

 

 1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.)
 3. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 4. Ustawa – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586) rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 114) komisja rekrutacyjna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie ustaliła następujące zasady naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.
 6. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów (100 za egzamin gimnazjalny i 100 za oceny z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia)
 7. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału wskazuje kolejno interesujące go oddziały
 8. Uczeń wskazuje języki obce, których chce się uczyć
 9. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego podanego w % na punkty według następującej zasady: 1%=0,2 punktu.
 10. Przedmioty punktowane podczas naboru do poszczególnych rodzajów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie:
 11. Liceum Ogólnokształcące „profil mundurowy” : język angielski, język polski, matematyka, biologia
 12. Technikum Informatyczne: język polski, język angielski, matematyka, informatyka
 13. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język angielski, matematyka, chemia
 14. Technikum Ekonomiczne: język polski, język angielski, matematyka, geografia
 15. Technikum Logistyczne: język polski, matematyka, geografia, informatyka
 16. Technikum Turystyki Wiejskiej: język polski, matematyka, język angielski, biologia
 17. Branżowa Szkoła I STOPNIA: język polski, język niemiecki, matematyka, informatyka

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r., do godziny 15.00 złożenie do sekretariatu ZSP w Witkowie wniosku o przyjęcie do szkoły (podanie wraz z załącznikami,2 zdjęcia,  kwestionariusz osobowy - wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/Kandydat - podpisane przez kandydata i rodzica).
 2. Kandydat składający dokumenty do Branżowej Szkoły I STOPNIA składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
 3. od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 11 lipca 2018r, godz.10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie,
 5. do 19 lipca 2018r., godz.12.00 dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie – dotyczy to Branżowej Szkoły I STOPNIA,
 6. 20 lipca 2018r, godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

L.P.

PRZEDMIOTY/OSIĄGNIĘCIA PRZELICZANE NA PUNKTY

PUNKTACJA

ŁĄCZNIE

1

Liczbowo określona ocena z języka polskiego

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 100 punktów

2

Liczbowo określona ocena z matematyki

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

3

Liczbowo określona ocena z języka obcego

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

4

Liczbowo określona ocena:

 • informatyki
 • geografii
 • chemii
 • biologii

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

5

Świadectwo z wyróżnieniem

5 punktów

 

6

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w lit a – d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 punkty

- krajowym - 3 punkty

- wojewódzkim - 2 punkty

- powiatowym -1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 4. ust. 2. pkt.4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

max 13 pkt

 

7

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

2 pkt

 

8

Egzamin gimnazjalny:

 1. „część humanistyczna”

  - język polski (max 100% = 20 pkt)

  - historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt)

 2. „część matematyczno-przyrodnicza”

  - matematyka (max 100%=20 pkt)

  - przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

 3. „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

 

max 40 pkt

 

 

 

max 40 pkt

 

 

max 20 pkt

 

 

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 PKT

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2]  (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej

lub sprawdzian kompetencji językowych

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00

 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2] z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

 

 

28 lipca 2017 r.  

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu

kompetencji językowych

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.  

 

 

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy2

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2 sierpnia 2017 r.

 

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

9.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

10.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

12.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

 do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

do godz. 15.00

 [1] Dotyczy trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.): liceum ogólnokształcącego, liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego, technikum, technikum dwujęzycznego, technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego.

[2]Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

 • Grecja
 • Grecja1
 • Grecja2
 • Grecja3
 • Grecja4

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo