Terminy postępowanie rekrutacyjnego

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

- od 13 maja 2019 do 31 maja 2019 do godz. 15.00 (postępowanie uzupełniające od 26 lipca do 30 lipca)

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

- od 14 czerwca 2019 do 19 czerwca 2019 do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

- od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

- 15 lipca 2019 (postępowanie uzupełniające - 20 sierpnia 2019)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

- 16 lipca 2019 godz. 10.00 (postępowanie uzupełniające 21 sierpnia 2019 godz. 10:00)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

- od 16 lipca 2019 do 18 lipca 2019 (w postępowaniu uzupełniającym od 21 sierpnia 2019 do 23 sierpnia 2019)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4 i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

- od 16 lipca 2019 do 24 lipca 2019 do godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

- 25 lipca 2019 godz. 13:00 (postępowanie uzupełniające - 30 sierpnia 2019 godz. 13:00)

1. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez stronę https://nabor.pcss.pl.

(wybieramy: szkoła ponadpodstawowa lub ponadgimnazjalna, dalej miasto Gniezno, w miejsce  nazwa lub adres placówki wpisujemy Witkowo)

2. Kandydat wypełnia podanie elektronicznie, a następnie wydrukowane oraz podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) przynosi do szkoły pierwszego wyboru dołączając jedno zdjęcie.

3. Dodatkowe dokumenty do przekazania:  deklaracja wyboru języka obcego,  wybór zajęć (religia lub etyka, wychowanie do życia w rodzinie), oświadczenie o ochronie danych osobowych - dokumenty do pobrania na stronie www.zspwitkowo/rekrutacja

4. Kandydaci do szkoły branżowej dołączają również deklaracje zgody przyjęcia na praktyczną naukę zawodu od przyszłego pracodawcy – dokument do pobrania na stronie www.zspwitkowo.pl/rekrutacjalub do odbioru osobistego w sekretariacie (złożyć do 25 czerwca 2019)

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo