SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Nauka trwa 3 lata:

 • zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole,
 • zajęcia z zakresu teorii zawodowej organizuje szkoła w formie kursów,
 • zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się u pracodawców. 

Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk.

ZAWODY

 • fryzjer, krawiec
 • cukiernik, piekarz, kucharz, wędliniarz
 • mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • stolarz, ślusarz, cieśla
 • dekarz, murarz, malarz, zdun
 • monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych.
 • rolnik, ogrodnik, rybak

Poza wymienionymi zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

Co powinien wiedzieć uczeń, który będzie młodocianym pracownikiem ?

 • uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia – oddziału wielozawodowego w ZSP Witkowo- podpisują indywidualnie z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 • 3-letnia nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części:

- praktycznej - zorganizowanej w zakładzie pracy (w 1 klasie – 2 dni, w 2 klasie – 3 dni, w 3 klasie – 3 dni),

- teoretycznej - realizowanej w szkole zawodowej i na kursach dokształcających.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do  szkoły branżowej, młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny:

- ucznia i pracownika młodocianego.

Pracownicy młodociani otrzymują wynagrodzenie w zakładach, w których uczą się zawodu, a lata pracy-praktyki wliczane są do emerytury.

Czas pracy pracownika młodocianego

 • czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę,
 • czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę,
 • do czasu zajęć młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca zobowiązany jest wprowadzić przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy
 • młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00),
 • przerwa w pracy młodocianego, obejmująca porę nocną, powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Przedmioty punktowane:

 • język polski, język niemiecki,
 • matematyka, informatyka.

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo