Historia szkoły

Najstarsze dzieje szkoły: 
 
1919 - 1924   Dwuzimowa Męska Szkoła Rolnicza (w 1924r. przeniesiona do Wrześni) 
1928 - 1939   Żeńska Szkoła Gospodarcza 
1931 - Pierwszy zjazd absolwentek (od 1934r. corocznie), powstaje Koło Byłych Wychowanek, pierwsza gazetka "Witkowianka" 
1934 - Szkoła otrzymuje nazwę - Szkoła Żeńska Rolnicza 
1936 - 1939   Wędrowna Szkoła Żeńska 
1937 - nowa nazwa - Publiczna Szkoła Przysposobienia Gospodyń Wiejskich 
1938 - 11 grudnia - wręczenie sztandaru. W okresie okupacji przechowywany przez panią Antoninę Radecką, wręczony 27 lutego 1945r. na ręce ówczesnej kierowniczki szkoły 
 
Zmiany organizacyjne po 1945 roku: 
 
1945 - 1948   Żeńska Szkoła Gospodarcza 11 miesięczna 
1947 - 1949   2-letnie Gimnazjum Żeńskie 
1948 - 4-letnie Koedukacyjne Liceum Rolniczo - Gospodarcze, przemianowane w 1949r. na Technikum Rolnicze 
1949 - 1957   4-letnie Technikum Rolnicze 
1957 - 1969   5-letnie Technikum Rolnicze 
1965 - 1971   5-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej - przemianowane w 1966r. na 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej
1971 - 1983   2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
1971 - 1985   3-letnie Technikum Rolnicze 
1974 - 1985   3-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej 
1974 - Nadanie szkole nazwy "Powiatowa Szkoła - Centrum Kształcenia Rolniczego". Przyjęcie pod nadzór Zasadniczych Szkół Rolniczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego
1974 - 1984   3-letnie Technikum Rolnicze Wieczorowe
1975 - 1983   3-letnie Technikum Rolnicze Zaoczne 
1977 - Nadanie przez Wojewodę Konińskiego w dniu 3 marca szkole nazwy "Zespół Szkół Rolniczych" (zarządzenie nr 16 - wojewody konińskiego)
1977 - 1999   Zespół Szkół Rolniczych
1982 - 1984   3-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza 
1982 - 5-letnie Technikum Rolnicze 
1985 - 1999   Zorganizowano przy Zespole Szkół Rolniczych - Liceum Ogólnokształcące - filię LO w Słupcy 
1991 - 1999   4-letnie Liceum Zawodowe, przemianowane na technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
1992 - 2004   2-letnie Policealne Studium Zawodowe 
1993 - 2005   4-letnie Liceum Ekonomiczne
1999 - 31.08.2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego (formalnie do 28.10.2019r zmiana nazwy na sztandarze)
1999 - 4-letnie Liceum Ogólnokształcące, 5-letnie Technikum Żywienia, 5-letnie Liceum Ekonomiczne... 5-letnie do 2001 później 3-letnie liceum i 4-letnie technikum
1999 - 2019 Liceum Ogólnokształcące
2007 - Otwarcie 4-letniego Technikum Informatycznego
od 01.09.2019  Zespół Szkół Ponadpodstawowych (formalnie 29.10.2019r)
2015 - 2019 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu mundurowym
2018 - 4-letnie Technikum Logistyczne
2019 - w wyniku reformy powstają od 1 września oddziały 5-letniego technikum, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 3-letniej Szkoły branżowej, do 2022 roku uczniowie klas ponadgimnazjalnych kontynuują 3-letnią edukację w liceum i szkole branżowej, 4-letnią edukację w technikum
2021.01.26 - Ważna decyzja dla ZSP-odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego, Członka Powiatu Gnieźnieńskiego Telesfora Gościniaka, długoletniego dyrektora szkoły, Dyrektora Wydziału Edukacji i Sporu Łukasza Kaszyńskiego, Dyrektora ZSP Anny Malendowicz-Koteras w Witkowie z Radą  Pedagogiczną szkoły. Spotkanie to miało charakter oficjalnego potwierdzenia ważnej decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania jedynej placówki ponadpodstawowej w gminie Witkowo. Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Mariana Gadzińskiego i miejscowych radnych, szkoła otrzyma wsparcie finasowe z budżetu Miasta i Gminy Witkowo. Ta deklaracja stwarza możliwość dalszego prowadzenia placówki, do której uczęszcza młodzież nie tylko z Witkowa i okolic, ale również z gmin ościennych.
2022.09.01 - otwarty został nowy kierunek Technik Stylista, Technik Robotyk (pozostałe kierunki to: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia, szkoła branżowa)
 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo