Sunday the 25th - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie - Hostgator Coupon

 

Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie

na rok szkolny 2017/2018

 Podstawa prawna:

 

1.     Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.)

3.     Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

4.     Ustawa – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

5.     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586) rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 114) komisja rekrutacyjna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie ustaliła następujące zasady naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.

 • W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów (100 za egzamin gimnazjalny i 100 za oceny z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia)
 • Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału wskazuje kolejno interesujące go oddziały
 • Uczeń wskazuje języki obce, których chce się uczyć
 • Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty ustala sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego podanego w % na punkty według następującej zasady: 1%=0,2 punktu.
 • Przedmioty punktowane podczas naboru do poszczególnych rodzajów szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie:

· Liceum Ogólnokształcące „profil mundurowy” : język angielski, język polski, matematyka, biologia

· Technikum Informatyczne: język polski, język angielski, matematyka, informatyka

· Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: język polski, język angielski, matematyka, chemia

· Technikum Ekonomiczne: język polski, język angielski, matematyka, geografia

· Technikum Logistyczne NOWY KIERUNEK: język polski, matematyka, geografia, informatyka

· Technikum Turystyki Wiejskiej NOWY KIERUNEK: język polski, matematyka, język angielski, biologia

· Branżowa Szkoła I STOPNIA: język polski, język niemiecki, matematyka, informatyka

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

 1. od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r., godz.8.00 - 15.00 złożenie do sekretariatu ZSP w Witkowie wniosku o przyjęcie do szkoły (podanie wraz z załącznikami,2 zdjęcia,  kwestionariusz osobowy - wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/Kandydat - podpisane przez kandydata i rodzica).
 2. Kandydat składający dokumenty do Branżowej Szkoły I STOPNIA składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły)
 3. od 23 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 4. 12 lipca 2017r, godz.10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie,
 5. do 20 lipca 2017r., godz.12.00 dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
 6. 21 lipca 2017r, godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

L.P.

PRZEDMIOTY/OSIĄGNIĘCIA PRZELICZANE NA PUNKTY

PUNKTACJA

ŁĄCZNIE

1

Liczbowo określona ocena z języka polskiego

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max 100 punktów

2

Liczbowo określona ocena z matematyki

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

3

Liczbowo określona ocena z języka obcego

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

4

Liczbowo określona ocena:

·  informatyki

·  geografii

·  chemii

·  biologii

cel    – 18 pkt

bdb  – 17 pkt

db    – 14 pkt

dst    –   8 pkt

dop   –   2 pkt

5

Świadectwo z wyróżnieniem

5 punktów

 

6

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim lub turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w lit a – d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 punkty

- krajowym - 3 punkty

- wojewódzkim - 2 punkty

- powiatowym -1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 4. ust. 2. pkt.4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

max 13 pkt

 

7

Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu

2 pkt

 

8

Egzamin gimnazjalny:

a) „część humanistyczna”

- język polski (max 100% = 20 pkt)

- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt)

b) „część matematyczno-przyrodnicza”

- matematyka (max 100%=20 pkt)

- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20 pkt)

c) „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max 100%=20 pkt)

 

 

max 40 pkt

 

 

 

max 40 pkt

 

 

 

max 20 pkt

 

 

 

 

 

max 100 punktów

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

200 PKT

 

Logowanie

Odwiedza nas 102 gości oraz 0 użytkowników.

Jak dojechać?