Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia[1]

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2]  (z wyjątkiem świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

 

od 22 maja 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

 

 

od 24 lipca 2017 r.

do 27 lipca 2017 r. 

godz. 15.00

 

do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub próby sprawności fizycznej

 

od 4 maja 2017 r. 

do 18 maja 2017 r.

godz. 15.00

 

 

W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszytkie dokumenty, o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy[2]  z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 19 maja 2017 r.

do 30 maja 2017 r.

 

28 lipca 2017 r.

 

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu oraz prób sprawności fizycznej

 

 

 

do 2 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

31 lipca 2017 r.

 

 

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 23 czerwca 2017 r.

do 26 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 

 

nie dotyczy

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[2]

 

 

do 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

do 2 sierpnia 2017 r.

 

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

 

17 sierpnia 2017 r.

godz. 10.00

 

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi

z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 13 lipca 2017 r.

 

 

 

 

do 18 sierpnia 2017 r.

 

 

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

 

do 20 lipca 2017 r.

godz. 12.00

 

 

 

 

do 28 sierpnia 2017 r.

godz. 12.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 lipca 2017 r.

godz. 13.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

godz. 13.00

 

11.

Poinformowanie przez dyrektora branżowej szkoły I stopnia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  o liczbie wolnych miejsc
w szkole

 

21 lipca 2017 r.

 do godz. 15.00

 

 

29 sierpnia 2017 r.

 do godz. 15.00

 

 


[1] Dotyczy szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. custawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59): branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi

[2] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. 

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Grecja 2018

  • Grecja
  • Grecja1
  • Grecja2
  • Grecja3
  • Grecja4

Jak dojechać?