Ważne terminy

I.            Ważne terminy:

L.p.

Czynność

Termin

Osoba odpowiedzialna

 1

Spotkania informacyjne dyrektora szkoły z uczniami klas maturalnych.

do 30 września

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Wychowawcy informują uczniów o zasadach matury na lekcjach wychowawczych.

do 30 września oraz na bieżąco

Wychowawcy klas

Wychowawcy informują rodziców o zasadach matury na zebraniu inaugurującym rok szkolny.

do 30 września

Wychowawcy klas

Udostępnienie materiałów informacyjnych na temat matury w bibliotece, u Dyrektora szkoły, u wychowawców, na szkolnej stronie internetowej, w gablotach na korytarzu w widocznym miejscu na I piętrze.

do 30 września oraz w miarę pozyskiwania informacji

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

oraz wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów maturalnych informują o standardach egzaminacyjnych i na bieżąco udzielają wyjaśnień.

do 30 października.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Składanie przewodniczącemu  szkolnego  zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

1. w części ustnej– egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
 • język mniejszości narodowej, jeżeli jest uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej; uczeń szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

2. w części pisemnej– egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

 1.  
  1. język polski
  2. matematyka
  3. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
  4. język mniejszości narodowej, jeżeli jest uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej; uczeń szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego

3. w części pisemnejjeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie 

Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej.

Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

do 30  września

Uczeń, wychowawca, przewodniczący SZE

Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, składa dyrektorowi szkoły  wniosek o dostosowanie egzaminu wraz z kserokopią opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zaświadczeniem
lekarskim lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.

do 15 października

uczeń

Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu, ogłoszonego przez dyrektora.

w I semestrze

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych.

do 7  lutego

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

10 

Przekazanie do OKE deklaracji wyboru przez uczniów przedmiotów

do 15  lutego

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

11 

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych .

do 4 marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

12 

Powołanie zastępcy PSZE i pozostałych członków SZE .

do 4 marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

13 

Przekazanie uczniom  treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych
przedmiotów oraz ustaleń o zasadach korzystania z tych pomocy.

do 4 marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

14 

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu i przesłanie go niezwłocznie dyrektorowi OKE.

do 4 marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

15 

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego.

do 4 marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

16 

Dyrektor szkoły szkoli radę pedagogiczną zakresie procedury egzaminu maturalnego oraz stosowania wewnątrzszkolnej instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego  w sesji wiosennej danego roku szkolnego.

 kwiecień

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

17 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegają się o zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu, przedstawiają przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego  (dyrektorowi  szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata
lub finalisty olimpiady, na podstawie, którego przewodniczący SZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

nie później niż dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu

uczeń

18

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

26.04.2019r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

 19

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych

06.05.2019r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

 20

Zakończenie egzaminów maturalnych

25.05.2019r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

21

Organizacja części ustnej egzaminu maturalnego

od 6 do 25 maja 2019r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

 22

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału w egzaminie zgodnie z harmonogramem

od 04.06.2018r.

do 20.06.2018r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

Zgodnie z komunikatem CKE

23 

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych

Egzamin ustny:

21-22 sierpnia 2018

 

Egzamin pisemny:

21 sierpnia 2018

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

 

Biuletyn Informacji Publicznej


 
 

Adres szkoły:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Dezyderego Chłapowskiego

ul. Warszawska 29

62-230 Witkowo